Statut

S T A T U T

LXIII Liceum Ogólnokształcącego
im. Lajosa Kossutha w Warszawie

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1

 LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha w Warszawie, zwane dalej Szkołą, jest ponadgimnazjalną publiczną szkołą państwową powołaną na podstawie Zarządzenia Nr 21 Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 5 kwietnia 1990 r. i Uchwały nr 666 Rady Gminy Warszawa-Ursynów z dnia 29 stycznia 2002 r. 

Szkoła prowadzi:

 1. do roku szkolnego 2021/2022 oddziały trzyletniego LXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Lajosa Kossutha w Warszawie;
 2. od roku szkolnego 2019/2020 oddziały czteroletniego LXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Lajosa Kossutha w Warszawie.
 • 2

 Siedzibą Liceum jest budynek mieszczący się w Warszawie przy ul. Ludwika Hirszfelda 11.

 • 3

 Organem prowadzącym Liceum jest Miasto Stołeczne Warszawa na podstawie Uchwały
Nr 204/XII/99 z dnia 15 lipca 1999 r. w sprawie przekazania zadań i kompetencji dzielnicom, powierzając prowadzenie LXIII LO im. Lajosa Kossutha Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

 • 4

LXIII Liceum Ogólnokształcące o 3-letnim cyklu kształcenia na podbudowie gimnazjum, pozwala osiągnąć wykształcenie średnie, umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 

LXIII Liceum Ogólnokształcące o 4-letnim cyklu kształcenia na podbudowie szkoły podstawowej, pozwala osiągnąć wykształcenie średnie, umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 

 • 5

 Prawa ucznia i jego obowiązki, podobnie jak prawa i obowiązki nauczyciela, określane są poprzez regulaminy i akty prawne takie jak:

 1. Ustawa o Systemie Oświaty;
 2. Deklaracja Praw Dziecka;
 3. Statut Szkoły;
 4. Karta Nauczyciela i inne.

Statut do pobrania w wersji PDF

Skip to content