Regulamin rekrutacji 2020/2021

Regulamin rekrutacji LXIII Liceum Ogólnokształcącego
im. Lajosa Kossutha

rok szkolny 2020/2021


I. PODSTAWA PRAWNA

  • art. 154 ust. 4 i art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe  (Dz.U. z  2019 r.  poz.  1148  ze  zm.),
  • rozporządzenie   Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz  postępowania  uzupełniającego  do  publicznych  przedszkoli,  szkół, placówek   i centrów   (Dz.U. poz. 1737)  
  • zarządzenie nr 8 Mazowieckiego Kuratora  Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021   

II. KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

symbol klasynazwa klasyprzedmioty w zakresie rozszerzonymdrugi język obcyprzedmioty dodatkowe
Aedukacji medialnejjęzyk polski historia język angielskijęzyk niemiecki/ język hiszpańskiedukacja teatralna, edukacja filmowa
Bbiologiczno – chemicznabiologia chemia język angielskijęzyk niemiecki/ język hiszpańskidietetyka
Cedukacji społeczno -prawnejWOS geografia język angielskijęzyk niemiecki/ język hiszpańskiedukacja prawna
Dmatematycznamatematyka fizyka/informatyka język angielskijęzyk niemiecki/ język hiszpańskigeoinformatyka grafika komputerowa
Ematematyczno -geograficzna integracyjnamatematyka geografia język angielskijęzyk niemiecki/ język hiszpańskigeoinformatyka grafika komputerowa

Klasa 1E – klasa integracyjna liczy 20 uczniów, w tym 1-5 z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Do tej części klasy integracyjnej wymagane jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Decyzję o wszczęciu postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego wobec kandydata z dysfunkcjami podejmuje Komisja Rekrutacyjna na podstawie zaświadczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, opinii pedagoga LXIII LO (uwzględniającej warunki naszej szkoły) i rozmowy przeprowadzonej z kandydatem.

III. KRYTERIA REKRUTACJI

1. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym za swoje osiągnięcia otrzymują określoną liczbę punktów – maksymalnie 200.

 a) 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki szkoły podstawowej. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu po ósmej klasie wyniki przedstawione w procentach z języka polskiego, matematyki mnoży się przez 0,35. Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

b) 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału szkoły oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

2. Oceny z przedmiotów uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej brane pod uwagę przy ustalaniu punktacji w poszczególnych oddziałach:

symbol klasynazwa klasyprzedmioty punktowane w  rekrutacji
A  edukacji medialnejjęzyk polski matematyka historia język angielski
B  biologiczno – chemicznajęzyk polski matematyka biologia chemia
C  edukacji społeczno – prawnejjęzyk polski matematyka WOS geografia
D  matematycznajęzyk polski matematyka fizyka informatyka
E  matematyczno – geograficzna
integracyjna
język polski matematyka geografia język angielski

3.       Przeliczanie punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i przedmiotów wybranych dla danej klasy (patrz tabela powyżej) oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej na podstawie §5, §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 sierpnia 2019r. ilustruje poniższa tabela:

KRYTERIUMPUNKTY
Oceny z czterech przedmiotów punktowanych do danej klasy na świadectwie ukończenia gimnazjum i szkoły podstawowej: celujący                 18 pkt. bardzo dobry       17 pkt. dobry                     14 pkt.dostateczny          8 pkt. dopuszczający      2 pkt.max. 72 pkt.
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem7 pkt.
Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty: tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt. Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy będące konkursem o zasięgu    międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystyczne – 3 pkt.  Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez      kuratora oświaty: dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.  Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: dwa  lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.dwa  lub więcej tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.dwa  lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystyczne – 5 pkt.tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystyczne – 2 pkt.  Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych, sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: międzynarodowym – 4 pkt.krajowym – 3pkt.wojewódzkim – 2 pkt.powiatowym – 1 pkt.max. 18 pkt.
W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu3 pkt.

4.     Zasady przeliczania punktów w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub danej jego części bądź zakresu określa § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 sierpnia 2019 r.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

IV. SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ REKRUTACJI

REKRUTACJA ZASADNICZA:
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami
od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandydujeod 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.do 4 sierpnia 2020 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach
do 11 sierpnia 2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych12 sierpnia  2020 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.  od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych19 sierpnia 2020 r.
– do godz. 14.00
Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole19 sierpnia 2020 r.
Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowychdo 20  sierpnia 2020 r.
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.do 22  sierpnia  2020 r.
Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

V. KOMISJA REKRUTACYJNA

Rekrutację do szkoły przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, której zadania określa § 9 i  § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 sierpnia 2019 r.

VI. UWAGI KOŃCOWE

  1. Terminy trybu odwoławczego zostały podane w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 8 MKO z dnia 31 stycznia 2020r.
  2. W myśl Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015.2135 – tekst jednolity), kandydat i jego prawni opiekunowie muszą wyrazić zgodę na wykorzystanie i  przetwarzanie danych osobowych przez LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha w Warszawie.
  3. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu uczęszczania do LXIII LO.
  4. Dane kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w LXIII LO przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
Skip to content