Regulamin rekrutacji 2020/2021

Regulamin rekrutacji LXIII Liceum Ogólnokształcącego
im. Lajosa Kossutha

rok szkolny 2021/2022


I. PODSTAWA PRAWNA

  • art. 154 ust. 4 i art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe  (Dz.U.2020.910 ze zm.), 
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 poz. 1737)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 1394)
  • Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

II. KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

symbol klasynazwa klasyprzedmioty w zakresie rozszerzonymdrugi język obcyprzedmioty dodatkowe
Aedukacji medialnejjęzyk polski historia język angielskijęzyk niemiecki/ język hiszpańskiedukacja teatralna, edukacja filmowa
Bbiologiczno – chemicznabiologia chemia język angielskijęzyk niemiecki/ język hiszpańskidietetyka
Cspołeczno -prawnaWOS geografia język angielskijęzyk niemiecki/ język hiszpańskiedukacja prawna
Dmatematycznamatematyka fizyka/informatyka język angielskijęzyk niemiecki/ język hiszpańskigeoinformatyka grafika komputerowa
Ematematyczno -geograficzna integracyjnamatematyka geografia język angielskijęzyk niemiecki/ język hiszpańskigrafika komputerowa
podstawy psychologii

Klasa 1 D – po przyjęciu do klasy uczniowie w kwestionariuszu wybierają preferencję przedmiotu realizowanego jako rozszerzony – fizyka lub informatyka. Szkoła zastrzega sobie, że grupa fizyki zostanie utworzona, jeżeli zbierze się grupa nie mniejsza niż 13 uczniów.

Klasa 1E klasa integracyjna liczy 20 uczniów, w tym 1-5 z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Do tej części klasy integracyjnej wymagane jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Kopię tego orzeczenia zobowiązani są dostarczyć do szkoły również kandydaci z drugiego i kolejnych wyborów.

Decyzję o wszczęciu postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego wobec kandydata z dysfunkcjami podejmuje Komisja Rekrutacyjna na podstawie zaświadczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, opinii pedagoga LXIII LO (uwzględniającej warunki naszej szkoły) i rozmowy przeprowadzonej z kandydatem. 

Godziny spotkania z kandydatami posiadającymi orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ich rodzicami odbędą się w dniach 6-7.07.2021 r. W przypadku kandydatów z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którzy zostaną zakwalifikowani do przyjęcia z drugiego albo kolejnego wyboru, rozmowy odbędą się w dniach 22-23.07.2021 r.

III. KRYTERIA REKRUTACJI

1. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym za swoje osiągnięcia otrzymują określoną liczbę punktów – maksymalnie 200.

 a) 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki szkoły podstawowej. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu po ósmej klasie wyniki przedstawione w procentach z języka polskiego, matematyki mnoży się przez 0,35. Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

b) 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału szkoły oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

2. Oceny z przedmiotów uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej brane pod uwagę przy ustalaniu punktacji w poszczególnych oddziałach:

symbol klasynazwa klasyprzedmioty punktowane w  rekrutacji
A  edukacji medialnejjęzyk polski matematyka historia język angielski
B  biologiczno – chemicznajęzyk polski matematyka biologia chemia
C  społeczno – prawnajęzyk polski matematyka WOS geografia
D  matematycznajęzyk polski matematyka fizyka informatyka
E  matematyczno – geograficzna
integracyjna
język polski matematyka geografia język angielski

3.        Przeliczanie punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i przedmiotów wybranych dla danej klasy (patrz tabela powyżej) oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej na podstawie §5, §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 sierpnia 2019r. ilustruje poniższa tabela:

KRYTERIUMPUNKTY
Oceny z czterech przedmiotów punktowanych do danej klasy na świadectwie ukończenia gimnazjum i szkoły podstawowej: 
1.celujący               18 pkt. 
2.bardzo dobry 17 pkt. 
3.dobry                     14 pkt.
4.dostateczny          8 pkt. 
5.dopuszczający      2 pkt.
max. 72 pkt.
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem7 pkt.
Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
-tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
-tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
-tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy będące konkursem o zasięgu    międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
-tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.
-tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.
-tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystyczne – 3 pkt.
 Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez      kuratora oświaty:
-dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
-dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
-dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
-tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
-tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
-tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.
 Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
dwa  lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.
dwa  lub więcej tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.
dwa  lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystyczne – 5 pkt.
tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.
tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.
tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystyczne – 2 pkt.
 Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych, sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
-międzynarodowym – 4 pkt.
-krajowym – 3 pkt.
-wojewódzkim – 2 pkt.
-powiatowym – 1 pkt.
max. 18 pkt.
W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu3 pkt.

4.     Zasady przeliczania punktów w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub danej jego części bądź zakresu określa § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 sierpnia 2019 r.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

IV. SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ REKRUTACJI

Zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 rekrutację przeprowadza się według następującego harmonogramu:

REKRUTACJA ZASADNICZA:
od 17 maja 2021r. od godz. 8:00 
do 21 czerwca 2021r. do godz. 15:00
składanie wniosków o przyjęcie do liceum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 25 czerwca 2021r. od godz. 8:00
do 14 lipca 2021r. do godz. 15:00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku,  w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie,  z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje
do 14 lipca 2021r.weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną
do 21 lipca 2021r. weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów,  w tym kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym,  w tym okoliczności  zweryfikowanych przez burmistrza
22 lipca 2021r. do godz.12:00 podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
od 23 lipca 2021r. do 30 lipca 2021r. do godz. 15:00

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału dokumentów. Ponadto kandydaci składają kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej szkoły) 

UWAGA! Niezłożenie w wymaganym terminie niezbędnych dokumentów eliminuje kandydata z listy przyjętych.

2 sierpnia 2021r. do godz. 14:00 podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;
do 5 sierpnia 2021r.Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

(odbywa się, jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji zasadniczej szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami)od 3 sierpnia 2021r. do 5 sierpnia 2021r. do godz. 15:00 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
5 sierpnia 2021r. weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną
16 sierpnia 2021 podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 17 sierpnia 2021r.

do 20 sierpnia 2021r. do godz. 15:00

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału dokumentów
23 sierpnia 2021r. do godz. 12:00 podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
26 sierpnia 2021r.Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

V.KOMISJA REKRUTACYJNA

Rekrutację do szkoły przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, której skład i zadania określa § 9 i  10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dn. 21 sierpnia 2019 r. 

VI.UWAGI KOŃCOWE

  1. Terminy trybu odwoławczego zostały podane terminarzu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022
  2. W myśl Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 (Dz.U. 2019 poz.1781, kandydat i jego prawni opiekunowie muszą wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych przez LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha w Warszawie. 
  3. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu uczęszczania do LXIII LO. 
  4. Dane kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w LXIII LO przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 
Skip to content