W roku szkolnym 2021/2022 proponujemy pięć klas pierwszych. We wszystkich klasach rozszerzony jest język angielski nauczany w grupach międzyoddziałowych na czterech poziomach zaawansowania. Każda klasa podzielona jest na grupę języka hiszpańskiego i niemieckiego.

Klasa edukacji medialnej z rozszerzonym programem języka polskiego i historii skierowana jest do uczniów zainteresowanych kulturą oraz współczesną sztuką i szeroko pojętą humanistyką.

Profil klasy kładzie nacisk na dwa główne obszary:

– edukację teatralną  w ramach współpracy z instytucjami kultury licealiści będą mieli możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy. Uczniowie tej klasy będą mogli także rozwijać swoje pasje artystyczne (inscenizacje teatralne, debaty, warsztaty).  Czynna współpraca z Teatrem Powszechnym w Warszawie wprowadzi uczniów w tematykę artystyczną i społeczną, co pozwoli im na spotkanie z osobowościami świata nauki i kultury. Wspólnie z uczniami zastanowimy się, co we współczesnym świecie może dać kontakt z dziełem kultury. Zajęcia odbywać się będą w drugiej klasie liceum. Dla najlepszych istnieje możliwość odbycia stażu w Teatrze Powszechnym.

– edukację filmową – w ramach współpracy z instytucjami kultury odbywać się będzie Seminarium Filmowe, podczas którego uczniowie zostaną zapoznani z historią kina, rodzajami gatunków filmowych i specyfiką pracy filmowca. Umożliwi to uczniom odkrywanie swoich zainteresowań oraz poszerzanie zdobytej na lekcjach wiedzy. Zaproszeni goście odniosą się do treści poruszanych na zajęciach i poszerzą je o nowe konteksty. Wykłady oparte będą także na osobistych doświadczeniach prowadzących. Ponadto uczniowie będą mieli możliwość kręcenia etiud filmowych, korzystając z doświadczeń twórców kina. Zajęcia przewidziane są na trzecią klasę.

Klasa o profilu biologiczno-chemicznym skierowana jest do uczniów, których pasją są nauki przyrodnicze i pragnienie poszerzania wiedzy w tej dziedzinie oraz zdobywanie nowych kompetencji i praktycznych umiejętności.

Uczniowie w czasie zajęć  mają możliwość dokonywania obserwacji mikroskopowych, samodzielnego przygotowywania preparatów, projektowania i wykonywania doświadczeń.

Dzięki współpracy z Wydziałem Chemii UW Wydziałem Matematyczno-Przyrodniczym UKSW poznają  nowoczesne laboratoria  i biorą udział w zajęciach organizowanych specjalnie dla klas przyrodniczych. Uczestniczą w wykładach i zajęciach laboratoryjnych na SGGW,  w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN oraz w warsztatach w Centrum Onkologii. Współtworzą Festiwal Nauki w naszej szkole.

Nauczyciele przykładają dużą wagę do zastosowania wiedzy przyrodniczej w codziennym życiu. Dlatego też w tej klasie realizowany jest przedmiot dietetyka oraz programy profilaktyki zdrowia: “Akademia Czerniaka”, “Zdrowe piersi są OK”, “Wybierz życie – pierwszy krok”, “Alarm jądrowy”.

Edukacja przyrodnicza na poziomie rozszerzonym jest uzupełniana o zajęcia terenowe. Dla klasy tej planowane są m. in. wyjazdy na warsztaty w Wigierskim Parku Narodowym oraz zajęcia terenowe z wykorzystaniem ursynowskich form ochrony przyrody.

Od pierwszej klasy kształcimy umiejętność rozwiązywania zadań maturalnych. Klasa przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na uczelniach medycznych (farmacja, medycyna, stomatologia, rehabilitacja, pielęgniarstwo, analityka medyczna, kosmetologia), przyrodniczych (m. in. biologia, chemia, architektura krajobrazu, ogrodnictwo) biotechnologii, fizjoterapii, pedagogiki i psychologii.

Klasa społeczno–prawna – ta oferta skierowana jest do uczniów, którzy interesują się zagadnieniami z zakresu nauk społecznych i prawnych i którzy w tych dziedzinach chcieliby poszerzać swoją wiedzę oraz zdobywać nowe kompetencje.

Profil klasy kładzie nacisk na trzy główne obszary:

-edukację europejską, w ramach której współpracujemy z Biurem Przedstawicielstwa Parlamentu Europejskiego w Polsce. Jako uczestnik programu EPAS w ubiegłym roku szkolnym uzyskaliśmy tytuł Szkoły Ambasadora Parlamentu Europejskiego. Uczniowie uczestniczą w różnych projektach, konkursach i olimpiadach poświęconych tematyce UE. 8 maja 2020 zdobyliśmy – jako jedyna szkoła w Polsce – prestiżową Nagrodę Amosa Jana Comeniusa ufundowaną i przyznawaną przez Komisję Europejską za najwyższej jakości nauczanie na temat Unii Europejskiej;

-edukację prawną, w ramach której z Okręgową Izbą Radców prawnych i realizujemy w wymiarze 4 godzin w cyklu nauczania program edukacji prawnej. Ponadto dla młodzieży ursynowskich szkół organizujemy od dwóch lat Dzień z Prawem oraz kolejne edycje projektów z obszaru prawa np. Tydzień Konstytucyjny, Adwokat przydaje się w życiu;

-edukację obywatelską, której celem jest ukształtowanie i utrwalanie postaw aktywności niezbędnej do funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Współpracujemy z różnymi organizacjami pozarządowymi, m.in. Forum Dialogu, Amnesty International, Stowarzyszenie Rubin, Centrum Edukacji Obywatelskiej, z którymi realizujemy różne projekty. Uczymy demokracji przez działanie, np. organizując prawybory czy debaty oksfordzkie.

Klasa matematyczna – oferta jest przeznaczona dla uczniów pragnących rozwijać swoją wiedzę i umiejętności z matematyki w zakresie rozszerzonym. Uczniowie będą także realizować rozszerzenie z informatyki lub fizyki. Wezmą  udział w lekcjach z grafiki komputerowej oraz geoinformatyki.

Na lekcjach informatyki poznają zasady programowania w popularnych językach. Dodatkowo  na lekcjach geoinformatyki  nabędą umiejętności  pobierania, przetwarzania i wizualizacji cyfrowych danych przestrzennych, nauczą się, jak za pomocą urządzeń mobilnych rejestrować dane w terenie, poznają tajniki opracowania map cyfrowych. Program nauczania grafiki komputerowej pozwoli na wykonywanie projektów w technice wektorowej i rastrowej. Uczniowie będą stosować grafikę użytkową i opracowywanie modeli trójwymiarowych.

W ramach lekcji fizyki oraz koła naukowego będą mogli wziąć udział w projektach naukowych. Nasi obecni uczniowie w ramach koła naukowego z fizyki opracowali i wykonali prototyp urządzenia Tester jakości powietrza TJP, nagrodzony w konkursie miejskiego Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016 – 2020”.

To klasa dla osób, które wiążą swoją przyszłość z naukami ścisłymi i zdobyciem wykształcenia, na które jest aktualnie największe zapotrzebowanie na rynku pracy.

Klasa matematyczno-geograficzna (integracyjna)  z rozszerzonym językiem angielskim jest idealna dla osób preferujących naukę w kameralnych warunkach. Maksymalna liczba osób w tej klasie to 20, w tym 5 osób z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Pracę nauczyciela przedmiotu wspiera nauczyciel współorganizujący kształcenie, który pomaga uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, adekwatnie do ich potrzeb.  Nauczyciel ten prowadzi również dodatkowe zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne – indywidualne bądź w małych grupach.

Ze względu na integracyjny charakter klasy oferujemy uczniom udział w różnorodnych projektach, warsztatach i działaniach szkolnych, które służą rozwijaniu twórczego myślenia, skutecznego rozwiązywania problemów, rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych. Mała liczebność klasy sprzyja nie tylko efektywnej nauce oraz budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska klasowego,   sprzyja także odkrywaniu i rozwijaniu indywidualnego potencjału każdego z uczniów. Zatem „Jeśli potrafisz o tym marzyć, to potrafisz tego dokonać” i my Ci w tym pomożemy.

Oferta klasy jest skierowana do uczniów interesujących się naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Proponujemy naukę matematyki i geografii  na poziomie rozszerzonym.  Część zajęć odbywa się we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim oraz Politechniką Warszawską. Każdego roku uczniowie biorą udział w konkursach matematycznych, podczas których mają szanse zaprezentować swoje umiejętności.

Program nauczania grafiki komputerowej pozwoli na wykonywanie projektów w technice wektorowej i rastrowej. Uczniowie będą stosować grafikę użytkową i opracowywanie modeli trójwymiarowych.

To klasa dla osób, które wiążą swoją przyszłość z naukami matematyczno-przyrodniczymi i zdobyciem wykształcenia, na które jest aktualnie największe zapotrzebowanie na rynku pracy.

Skip to content