PROCEDURY MATURALNE – INFORMACJE DLA UCZNIÓW

W dniu egzaminu pisemnego:

na 30 min. przed rozpoczęciem egzaminu:

 • Przewodniczący ZN w obecności pozostałych członków ZN otwierają sale egzaminacyjne,
 • Wyznaczony członek ZN przypomina zdającym o zakazie wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych na salę egzaminacyjną i o możliwości pozostawienia ich w wyznaczonym miejscu.
 • Zdający zobowiązany jest posiadać dowód tożsamości.
 • Wyznaczony członek ZN sprawdza w tożsamość zdających i zezwala im na wejście do sali w kolejności z listy,
 • Inny wyznaczony członek ZN poleca zdającemu wylosowanie miejsca i odnotowuje wynik losowania.
 • Po wylosowaniu miejsca, zdający otrzymuje paski kodowe ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL, weryfikuje ich poprawność, podpisuje się na liście i udaje się na wylosowane miejsce w sali

na 15 min przed rozpoczęciem egzaminu:

 • Przewodniczący ZN, wraz z przedstawicielem zdających w danej sali, udaje się do gabinetu dyrektora, gdzie przewodniczący SZE otwiera pakiety z materiałami egzaminacyjnymi i przekazuje przewodniczącym ZN odpowiednią liczbę arkuszy do danej sali; przewodniczący ZN w towarzystwie przedstawicieli zdających niezwłocznie przenoszą materiały egzaminacyjne do właściwej sali.

po przeniesieniu materiałów do sali:

 • Członkowie ZN rozdają zdającym zabezpieczone arkusze egzaminacyjne do danego poziomu lub danej części egzaminu,
 • Po rozdaniu wszystkich arkuszy egzaminacyjnych, na polecenie przewodniczącego ZN, zdający otwierają je i sprawdzają, czy arkusze są kompletne, tzn. czy mają wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane. Zauważone braki zdający zgłasza przewodniczącemu ZN i otrzymuje kompletny arkusz, którego odbiór potwierdza podpisem w protokole przebiegu egzaminu,
 • przewodniczący ZN poleca zdającym zakodować arkusze egzaminacyjne przez:
  • wpisanie swojego numeru PESEL, kodu zdającego i daty urodzenia na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi,
  • umieszczenie naklejek kodowych na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi w miejscach do tego przeznaczonych,
 • Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE od rozdania arkuszy egzaminacyjnych.
 • Zdający zgłaszający się na egzamin po jego rozpoczęciu nie są wpuszczani do sali egzaminacyjnej.

czas trwania egzaminu:

 • Czas trwania egzaminu dla każdego poziomu lub części egzaminu z danego przedmiotu maturalnego określa rozporządzenie. Czas jest liczony od momentu zapisania go na tablicy lub planszy.
 • W przypadku języków obcych nowożytnych zdawanych na poziomie podstawowym, bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia egzaminu odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.
 • W przypadku języków obcych nowożytnych zdawanych na poziomie rozszerzonym, bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia części drugiej egzaminu odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.

podczas trwania egzaminu:

 • Członkowie ZN nie mają prawa udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować,
 • Na sali egzaminacyjnej udostępnione zostaną pomoce dydaktyczne przewidziane przez dyrektora CKE do wykorzystania na egzaminach z poszczególnych przedmiotów w niezbędnej ilości i w miejscach łatwo dostępnych; zdający sygnalizuje chęć skorzystania z pomocy przez podniesienie ręki i czeka na zezwolenie przewodniczącego ZN,
 • Zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej. Przewodniczący ZN może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami.
 • Zdający sygnalizuje potrzebę opuszczenia sali przez podniesienie ręki; przewodniczący ZN gestem przywołuje zdającego do siebie; zdający pozostawia zamknięty arkusz na swoim stoliku i podchodzi do stolika ZN. Po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN zdający opuszcza salę. Fakt opuszczenia sali oraz czas nieobecności odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu,
 • Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zamyka arkusz, zostawia go na stoliku i zgłasza to przewodniczącemu przez podniesienie ręki. Przewodniczący lub członek ZN odbiera pracę, sprawdza poprawność kodowania i zezwala zdającemu na opuszczenie sali.

po zakończeniu egzaminu:

 • po zakończeniu egzaminu członkowie ZN w obecności przedstawiciela zdających porządkują, kompletują i zabezpieczają materiały egzaminacyjne, listy zdających egzamin – zgodnie ze szczegółową instrukcją właściwej OKE i podpisują protokół przebiegu części pisemnej egzaminu.
 • przewodniczący ZN przekazuje niezwłocznie wszystkie materiały egzaminacyjne i dokumenty egzaminu przewodniczącemu SZE.

 

 1. Unieważnienie egzaminu
  1. Unieważnienie egzaminu następuje w przypadku:
   stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego
  2. wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE albo korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów
  3. zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym
  4. stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających z danego przedmiotu w części pisemnej
 2. Termin dodatkowy
  1. Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z harmonogramem do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów, zdawać egzamin w terminie dodatkowym.
  2. Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi dokumentami dyrektorowi OKE najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu wniosku.
  3. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni roboczych od daty jego otrzymania i może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu w terminie dodatkowym. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.
  4. Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu pisemnego w dodatkowym terminie, przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora CKE i ogłoszonym na stronie internetowej CKE. Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu dyrektor właściwej OKE ogłasza na stronie OKE w pierwszym tygodniu czerwca.
  5. Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu ustnego w terminie dodatkowym, przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w swojej szkole w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.
 3. Ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego (egzamin w terminie poprawkowym)
  1. Ponowny egzamin maturalny (egzamin w terminie poprawkowym) jest przeprowadzany w sierpniu br., w terminie ustalonym przez dyrektora CKE.
  2. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:
   • przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w maju/czerwcu w  części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony
   • nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej
   • w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu zgodnie z deklaracją ostateczną.
  3. Ponowny egzamin (egzamin w terminie poprawkowym) w części ustnej jest przeprowadzany w macierzystej szkole zdającego, a w części pisemnej– w miejscach wskazanych przez dyrektora OKE. Informacje o miejscach przeprowadzenia egzaminu pisemnego ogłasza dyrektor OKE na stronie internetowej danej OKE w terminie do 10 sierpnia br. Informacje o harmonogramie egzaminów ustnych zdający uzyskuje w szkole, w której przystąpił do egzaminu.

 Egzamin ustny z języka polskiego

 1. Przebieg egzaminu
  1. Zdający losuje jedno zadanie spośród wyłożonych na stole. Informacje o numerze zadania przekazuje członkom zespołu przedmiotowego.
  2. Zdający przygotowuje się do egzaminu przez 15 minut. Po tym czasie wchodzi do sali kolejna osoba, która losuje zadanie.
  3. W trakcie przygotowywania się drugiej osoby, pierwsza zdaje egzamin przed zespołem przedmiotowym.
  4. Zdający nie może robić notatek na wydruku zadania. Notatki zapisuje na kartce z pieczątką szkoły.
  5. Egzamin trwa 15 min. Składa śię z wypowiedzi monologowej oraz rozmowy z zespołem przedmiotowym.
  6. Wypowiedź monologowa zdającego trwa 10 min. Nie może być przerywana przez zespół.
  7. Rozmowa trwa 5 min. Może dotyczyć zagadnienia określonego w poleceniu, tekstu kultury zamieszczonego na karcie i tekstów przywołanych przez zdającego.
  8. W trakcie egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy.
 2. Ocenianie egzaminu
  1. Ocenie podlegają wszystkie elementy egzaminu zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceniania.
  2. Przedmiotowy zespół egzaminacyjny ustala wynik egzaminu każdego zdającego bezpośrednio po jego wyjściu z sali egzaminacyjnej.
  3. Wynik ustalony przez zespół jest ostateczny.
  4. Podczas ustalania wyników w sali nie mogą przebywać zdający.
  5. Wyniki tej części egzaminu przewodniczący przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego ogłasza tego samego dnia, o godzinie określonej w harmonogramie.

 Egzamin ustny z języka nowożytnego

 1.  Przebieg egzaminu
  1. Egzamin przebiega w następujący sposób:
   • zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość, wchodzi do sali egzaminacyjnej w ustalonej kolejności,
   • w sali przebywa jeden zdający,
   • egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 15 minut i składa się z rozmowy wstępnej i trzech zadań; czas na zapoznanie się z treścią zadań jest wliczony w czas przeznaczony na wykonanie poszczególnych zadań,
   • zdający losuje zestaw egzaminacyjny i przekazuje go egzaminującemu,
   • egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, podczas której egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami; po rozmowie wstępnej egzaminujący przekazuje wylosowany wcześniej zestaw zdającemu,
   • po otrzymaniu zestawu zdający przystępuje do wykonania zadań od 1. do 3.: zadanie pierwsze polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role; w zadaniu drugim zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie oraz odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego; w zadaniu trzecim zdający wypowiada się na podstawie materiału stymulującego i odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego.
  2. Przewodniczący decyduje o tym, czy sam egzaminuje zdającego, czy egzamin przeprowadza członek zespołu, oraz dba o to, aby egzaminujący przeprowadzał egzamin, korzystając z zegara z sekundnikiem/stopera.
  3. Przeprowadzając egzamin, egzaminujący postępuje zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w zestawie dla egzaminującego.
  4. W rozmowie wstępnej oraz zadaniach 2. i 3. egzaminujący zadaje wyłącznie pytania zamieszczone w zestawie dla egzaminującego.
  5. Zdający wykonuje zadania w takiej kolejności, w jakiej są one zamieszczone w zestawie egzaminacyjnym; nie ma możliwości powrotu do zadania, które zostało zakończone lub opuszczone.
  6. W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy.
 2. Ocenianie egzaminu
  1. Ocenie podlegają wszystkie elementy egzaminu zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceniania. W przypadku egzaminu bez określania poziomu przedmiotowy zespół egzaminacyjny ustala wynik każdego zdającego bezpośrednio po jego wyjściu z sali egzaminacyjnej.
  2. Podczas ustalania wyników w sali nie mogą przebywać zdający.
  3. Wynik ustalony przez zespół jest ostateczny.
  4. Wyniki tej części egzaminu przewodniczący przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego ogłasza tego samego dnia, o godzinie określonej w harmonogramie.