Rada Rodziców

rada_rodzicowW naszym liceum uczniowie mogą liczyć na pomoc Rady Rodziców. Współpraca między Gronem Pedagogicznym a Rodzicami pozwala szybko i bezpośrednio reagować na potrzeby młodzieży.

Ze składek dofinansowane są między innymi obiady w szkolnej stołówce, wycieczki, warsztaty przedmiotowe, obozy integracyjne. Rada przyznaje również w miarę zgłaszanych potrzeb pomoc socjalną w postaci jednorazowych lub stałych zapomóg gotówkowych. Na prośbę nauczycieli dodatkowo wyposażane są pracownie szkolne w niezbędne pomoce naukowe czy też sprzęt sportowy.

Rada Rodziców także opiniuje i doradza Dyrekcji Liceum w podejmowaniu różnego rodzaju inicjatyw.

Praca w Radzie Rodziców odbywa się na zasadach wolontariatu i żadna z zaangażowanych osób nie pobiera za swoją działalność wynagrodzenia ani nie uzyskuje żadnych innych korzyści z tego tytułu.

Obecny skład Rady Rodziców:

Przewodniczący RR – David McQuaid (kl. 1c)

Zastępcy przewodniczącego – Sylwia Wyszyńska (kl. 1a), Janusz Orłowski (kl. 1b)

Skarbnik RR – Katarzyna Szczygieł (kl. 1d)

Sekretarz – Anna Orłowska (kl. 2a)

Członkowie RR:

Wiesław Szulc (kl. 2b)

Agnieszka Badora-Kwiatek (kl. 2c)

Robert Bugalski (kl. 3b)

Renata Zabłocka (kl. 3c)

Rachunek bankowy RADY RODZICÓW

Bank Pocztowy 67 1320 1104 7850 1041 2000 0001