Harmonogram działań UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w ramach elektronicznej rekrutacji  na rok szkolny 2021/2022

Harmonogram działań UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w ramach elektronicznej rekrutacji  na rok szkolny 2021/2022 

do LXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Lajosa Kossutha prowadzonego przez m.st. Warszawę

RODZAJ CZYNNOŚCIREKRUTACJA ZASADNICZA

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
(odbywa się, jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji zasadniczej szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami)

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)
od 17 maja 2021 r. 
do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 
od 3 sierpnia 2021 r.
 do 5 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.
od 25 czerwca 2021 r. 
do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
do 14 lipca 2021 r.
 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
22 lipca 2021 r. 
16 sierpnia 2021 r.
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
od 23 lipca 2021 r. 
do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00
od 17 sierpnia 2021 r. 
do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00
23 sierpnia 2021 r.
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
2 sierpnia 2021 r. 
23 sierpnia 2021 r.
Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.
do 3 sierpnia 2021 r.
do 24 sierpnia 2021 r
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
do 5 sierpnia 2021 r. 
26 sierpnia 2021 r.
Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 
do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
Skip to content