Harmonogram działań UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w ramach elektronicznej rekrutacji  na rok szkolny 2020/2021

do LXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Lajosa Kossutha prowadzonego przez m.st. Warszawę

REKRUTACJA ZASADNICZATermin
Podgląd oferty edukacyjnej   Publikacja oferty edukacyjnej szkół w elektronicznym systemie rekrutacji pod adresem: https://warszawa.edu.com.pl4 czerwca od godz.8.00

Składanie wniosków o przyjęcie do szkół  
1. a) Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa logują się do systemu korzystając
z zakładki „Zaloguj się”, wprowadzając login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach
b) Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym nie jest m.st. Warszawa samodzielnie zakładają konta
w systemie, korzystając z zakładki „Zgłoś kandydaturę”, wprowadzają nr PESEL.

2.Wszyscy Kandydaci wypełniają wniosek w systemie. Mogą oni wskazać dowolną liczbę szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Listę wybranych oddziałów w szkołach układają w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych .

3. Wydrukowany i podpisany wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym składają osobiście lub w formie elektronicznej w szkole pierwszego wyboru.

od 15 czerwca od godz. 8.00 do 10 lipca do godz. 15.00

Wprowadzanie ocen i innych osiągnięć odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przez uczniów, dla których m.st. Warszawa nie jest organem prowadzącym
Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych, dla których m.st. Warszawa nie jest organem prowadzącym samodzielnie wprowadzają do systemu oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie.   Osiągnięcia uczniów ósmych klas szkół podstawowych prowadzonych przez m.st.Warszawę wprowadzają macierzyste szkoły.

od 26 czerwca od godz. 12.00 do 10 lipca do godz. 14.00  

Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej  
Kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej w szkole pierwszego wyboru. Kopia musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył.

od 26 czerwca od godz. 12.00 do 10 lipca do godz.15.00

Składanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość zmiany decyzji dotyczących wyboru szkół Kandydaci składają kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w szkole pierwszego wyboru. Kopia musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył. Wyniki egzaminów zostaną wprowadzone do elektronicznego systemu przez szkolne komisje.  
Kandydaci mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkół/oddziałów. W celu wprowadzenia zmian we wniosku należy: z jednym z rodziców/prawnych opiekunów udać się do szkoły pierwszego wyboru lub skontaktować się ze szkołą, zwrócić się do komisji o anulowanie złożonego wniosku w systemie i zwrot załączników, wprowadzić do systemu nowe informacje, wydrukować i podpisać wraz z rodzicami/prawnymi opiekunami nowy wniosek. Złożyć osobiście lub w formie elektronicznej nowy wniosek wraz z innymi wymaganymi dokumentami w szkole, która teraz jest szkołą pierwszego wyboru.

od  31 lipca od godz. 8.00 do 4 sierpnia do godz. 16.00

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  
Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

12 sierpnia godz. 12.00

Potwierdzanie woli przyjęcia  
Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

od 13 sierpnia od godz.8.00 do 18 sierpnia do godz. 15.00

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  
Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

19 sierpnia godz. 14.00

Wykaz wolnych miejsc  
Wykaz wolnych miejsc zostanie zamieszczony na stronie: edukacja.warszawa.pl

19 sierpnia od godz. 16.00

Uwaga !

Rozmowa rekrutacyjno–kwalifikacyjna z kandydatem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno–pedagogiczną) do klasy 1Ei oraz rodzicem/opiekunem prawnym kandydata, zostanie przeprowadzona w dniach od 31 lipca do 5 sierpnia 2020r., po wcześniejszym umówieniu terminu.

Skip to content