INNOWACJE PEDAGOGICZNE W NASZEJ SZKOLE

Innowacja pedagogiczna ,,NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA SZKODZI”

Znajomość prawa i kultura prawna są podstawą funkcjonowania świadomego obywatela. Żyjąc w społeczeństwie obywatelskim musimy dobrze znać swoje uprawnienia i powinności. Samoświadomość w zakresie własnych praw i obowiązków oraz  podejmowanych decyzji zostały uznane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 2003 r. za podstawowe umiejętności życiowe. Kompetencje społeczne i obywatelskie w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. określono jako jedne z ośmiu kompetencji kluczowych. W/w okoliczności oraz oczekiwania kandydatów i wymagania rynku skłoniły nas do podjęcia działań na rzecz rozszerzenia oferty edukacyjnej w zakresie edukacji prawnej, którą zamierzamy prowadzić w oparciu o szeroką współpracę i zaangażowanie różnych instytucji działających w obszarze prawa. Poza tym planujemy podejmować inicjatywy i działania projektowe, których celem będzie podnoszenie wiedzy i świadomości prawnej oraz praktycznych umiejętności korzystania z prawa w codziennym życiu. Poza tym celem naszych działań będzie kształtowanie odpowiednich postaw np .wrażliwości na wszelkie przejawy dyskryminacji, niesprawiedliwości,  a także inicjowanie działań na rzecz praw i wolności człowieka.

Innowacja pedagogiczna”Podstawy Dietetyki”

Innowacja pedagogiczna z Podstaw Dietetki jest realizowana w drugiej klasie o profilu ze większonymi godzinami wf-u. Celem inowacji jest rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowie i aktywność fizyczną własną i innych.Wiedza, którą młodzież zdobędzie podczas tych zajęć pozwoli im w sposób świadomy i umiejetny dobierać produkty w codziennym odżywianiu, a tym samym, kontrolować swój sposób żywienia. Uczeń będzie umiał ułożyć jadłospis według zasad prawiddłowego układania jadłospisów dla wybranych schorzeń, określić całkowita przemianę materii, obliczyć kaloryczność posiłków. Wiedza i umijetności, które zdobędzie na pewno przydadzą sie w życiu codziennym.Nawiązanie współpracy z Grupą Uczelni Vistula, w ramach której bedą przerowadzone zajęcia dla naszych uczniów przez specjalistów z uczelni.

Innowacja pedagogiczna “Angielski na miarę XXI wieku”

Adresatami innowacji “Angielski na miarę XXI wieku” są uczniowie klas pierwszych i drugich w ramach rozszerzonej nauki języka angielskiego. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej. Innowacja nie niesie ze sobą dodatkowych kosztów i jest możliwa do wykorzystania, a także rozwijania przez innych nauczycieli. Innowacja ma na celu uatrakcyjnienie lekcji języka angielskiego poprzez wprowadzenie treści związanych z problemami współczesnego świata i naukę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do skuteczniejszej nauki języka angielskiego poprzez użycie różnorodnych narzędzi TIK i poruszanie tematów bliskich uczniom.

Adresatami innowacji “Działaj na rzecz pokoju i tolerancji w korelacji z projektem Erasmus plus Partnerstwo Strategiczne ACT 4 PEACE i programem Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego” są uczniowie klasy 1 i 2. Czas realizacji innowacji obejmuje dwa lata szkolne. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, historii, godzinach wychowawczych języka angielskiego oraz w ramach zajęć dodatkowych.  Wybrani uczniowie będą również uczestniczyć w wyjazdach zagranicznych do Rumunii, Turcji, Włoch i Hiszpanii i przyjmować uczniów z tych krajów w czasie spotkania w Polsce w październiku 2019 roku. Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei pokoju zarówno w sensie historycznym jak i psychologicznym czyli rozbudzenia wśród uczniów tolerancji w stosunku do innych, rozwiązywanie konfliktów i właściwej pokojowej komunikacji.

Celem innowacji “Stworzenie na lekcjach języka angielskiego środowiska sprzyjającego uczeniu się” jest stworzenie na lekcjach atmosfery sprzyjającej uczeniu się i rozwijaniu u uczniów wiary we własne możliwości. Cele szczegółowe to m.in.: stworzenie dobrych relacji w grupie oraz nauczyciel-uczeń; zwiększenie poziomu koncentracji i aktywności uczniów w czasie zajęć i zwiększenie ich motywacji do nauki; pomoc uczniom w rozpoznawaniu, stawianiu i realizacji celów edukacyjnych; dywersyfikacja, która prowadzi do zaspokajania potrzeb wzrokowców, słuchowców i kinestetyków; lepsze zrozumienie przez uczniów swoich stylów uczenia się etc. Adresatami innowacji są uczniowie klas pierwszych i drugich w ramach rozszerzonej nauki języka angielskiego. Czas realizacji innowacji obejmuje 3 lata w przypadku uczniów po gimnazjum i 4 lata w przypadku uczniów po szkole podstawowej.Adresatami innowacji są uczniowie klas pierwszych i drugich w ramach rozszerzonej nauki języka angielskiego. Czas realizacji innowacji obejmuje 3 lata w przypadku uczniów po gimnazjum i 4 lata w przypadku uczniów po szkole podstawowej. Adresatami innowacji są uczniowie klas pierwszych i drugich w ramach rozszerzonej nauki języka angielskiego. Czas realizacji innowacji obejmuje 3 lata w przypadku uczniów po gimnazjum i 4 lata w przypadku uczniów po szkole podstawowej.Adresatami innowacji są uczniowie klas pierwszych i drugich w ramach rozszerzonej nauki języka angielskiego. Czas realizacji innowacji obejmuje 3 lata w przypadku uczniów po gimnazjum i 4 lata w przypadku uczniów po szkole podstawowej.

Innowacja “Edukacja medialna” adresowana jest do uczniów klasy medialnej  z rozszerzonym językiem angielskim i językiem polskim. Opracowana została na trzyletni cykl kształcenia w liceum ogólnokształcącym. W związku z brakiem wydzielonych godzin na realizację edukacji medialnej tematy z nią związane powinny zostać włączone do nauczania nie tylko języka polskiego, ale w zależności od tematu powinny stać się częścią programu wok-u, etyki, wos-u, języka obcego i informatyki, a także być częścią programu wychowawczego realizowanego na godzinach wychowawczych.  Innowacja będzie realizowana w ramach zajęć obowiązkowych i włączona do realizacji na przedmiotach dodatkowych, jak edukacja teatralna (w klasie drugiej) i edukacja filmowa (w klasie trzeciej). Zakłada też wyjścia edukacyjne, spotkania z ludźmi zawodowo związanymi z nowymi mediami i instytucjami takimi jak: telewizja, radio, redakcje prasy tradycyjnej i internetowej, FInA, NHEF i inne, zwłaszcza funkcjonujące w środowisku lokalnym. Podstawowym celem innowacji jest wykształcenie uczniów poprzez media, dla mediów i wobec mediów, przygotowanie do świadomego odbioru i funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym i współczesnej kulturze jako jej świadomi odbiorcy ale i twórcy. Należy zapoznać ich z funkcjonowaniem i wpływem mass mediów, a przede wszystkim kształtować postawy krytycznego odbioru przekazu medialnego.  Jest to także próba wyjścia naprzeciw oczekiwaniom uczniów, którzy należą do pokolenia cyfrowego i chcą szkoły nowoczesnej i aktywnie poszukującej innych niż tradycyjne sposobów na zmotywowanie ich do nauki, a zwłaszcza do czytania i tworzenia własnych tekstów. Oczekują oni zajęć o wymiarze praktycznym i wychodzących poza szkolny schemat, odpowiadających realiom XXI wieku. Niniejsza innowacja ma też uatrakcyjnić ofertę szkoły, dać uczniom i nauczycielom szansę na podnoszenie swoich kompetencji w zakresie korzystania z nowych technologii i uczestnictwa w kulturze nowych mediów. W świecie, w którym słowo jest wypierane przez obraz, edukacja medialna jest niezbędnym elementem kształcenia, ponieważ podejmuje problematykę funkcjonowania wszelkich form komunikacji społecznej i wykracza poza tradycyjne nauczanie przedmiotów humanistycznych (oprócz analizy tekstów zajmuje się także analizą komunikatów dźwiękowych, obrazowych i audiowizualnych).Skip to content