Współpraca Partnerska, Międzynarodowa: “BAROQUE METAMORPHOSES”

PROJEKT WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ MIĘDZYNARODOWEJ

  1. „BAROQUE METAMORPHOSES”

Organizator główny projektu: LO nr 63 im. Lajosa Kossutha, Warszawa.

Uczestnicy projektu: Uczniowie klas: I D, II D klasa

Partner zagraniczny: Rigas Daugavgrivas Vidusskola, Latvia

Podstawowym założeniem Projektu jest wspieranie synergii współpracy i wzajemnej inspiracji między nauczycielami różnych przedmiotów edukacyjnych w ramach zaplanowanych obszarów tematycznych. Próba zobrazowania wpływu Baroku na historię, kulturę, architekturę, sztukę i literaturę w kraju i państwach europejskich.

Promowanie Polski jako kraju bogatej historii i znaczących dokonań, kraju przychylnego talentom. Promowanie takich wartości demokratycznych, jak wolność, pluralizm, tolerancja, aktywność obywatelska.

Podkreślanie unikalności znaczenia korelacji treści interdyscyplinarnych oraz zagadnień kulturowych w połączeniu z różnorodnymi przedmiotami w ramach realizacji projektu współpracy partnerskiej. Przybliżanie edukacji szkolnej do środowiska lokalnego i życia publicznego.

Cele i założenia interdyscyplinarnego projektu:

Stwarzanie okazji do współpracy międzynarodowej i badań edukacyjnych w ramach realizacji interdyscyplinarnego projektu pt. „BAROQUE METAMORPHOSES”.

Innowacyjny interdyscyplinarny projekt zaprasza uczniów i nauczycieli różnych przedmiotów do uczestnictwa i wymiany doświadczeń edukacyjnych.

Rozwija kompetencji językowe w sposób innowacyjny – poprzez badania (środki naukowo- historyczne i zbiory archiwalne), a także poprzez środki wyrazu artystycznego we współdziałającej edukacji międzynarodowej w przyjaznym autonomicznym środowisku społecznym.

Multimedialny Projektwspółpracy partnerskiej obejmuje kilku obszarów badań:

Religia i zabytki architektoniczne, dziennikarstwo, rozwój literatury i poezji polskiej i obcojęzycznej, historii, granic geograficznych, sztuki- malarstwa, muzyki, teatrów i opery.

Badania naukowe rozwoju społeczeństwa w okresie Barokowym w różnych zakątkach Europy.

Porównanie dziedzictwa kulturowego i wpływu Baroku na granicę tożsamości architektury i kultury w Europie, a także literatury, historii, muzyki Barokowej, malarstwa i teatru.

Zaplanowane przedmioty podczas badań naukowo – edukacyjnych:

Historia, religia, geografia, wiedza o kulturze, język polski, języki obce, informatyka, elementy plastyki, muzyka, sztuka wizualna, elementy choreografii.

Technologia I narzędzia:

ICT, Web Quest, video conferences, e-mails, posters, multimedia exhibitions, PowerPoint, Movie maker, Interactive quiz, drama and performances, Master Class, Web Publishing, Catalog production.

Głównym językiem projektu jest język angielski.

Dodatkowe języki podczas realizacji projektu: język polski, rosyjski.

Mocne strony i założenia projektu:

Stwarzanie okazji do współpracy międzynarodowej w ramach realizacji interdyscyplinarnego projektu pt. „BAROQUE METAMORPHOSES”.

Efekty i korzyści współpracy partnerskiej, międzynarodowej:

Współpraca partnerska przyczyniła się do poprawy wzajemnego zrozumienia poprzez wspólne działania i refleksję na temat tolerancji, praw człowieka, współczesnych stereotypów, w szczególności między obywatelami młodego pokolenia Europy.

Projekt współpracy partnerskiej motywuje do badań edukacyjnych we współdziałającej edukacji międzynarodowej. Wzrasta motywacja do nauki języków obcych poprzez intensywne stosowanie programów TIK, techniki cyfrowej. Zaprojektowano plakat i akronim projektu, a także katalog w formie graficznej, który zostanie opublikowany przez koordynatora projektu.

Budzi także świadomość wartości internacjonalizmu. Korzyści z realizacji interkulturowych zagadnień pozytywnie wpływają na postawę odpowiedzialności demokratycznej przyszłych obywateli EU – akceptację różnorodności kulturowej.

Wzrasta dobra opinia o szkole w środowisku lokalnym i zagranicznym. Uczniowie nawiązali wspaniały kontakt międzynarodowy na płaszczyźnie wspólnych zainteresowań i pasji twórczych.  Wspólnym efektem projektu są wystawy multimedialne, prezentacje o Baroku i zabytkach architektonicznych, zaplanowano wydanie katalogu na temat  etapów realizacji projektu współpracy międzynarodowej.

W ramach realizacji projektu współpracy partnerskiej pt „ Baroque Metamorphoses” uczniowie klasy I D uczestniczyli w zorganizowanym spotkaniu w Pałacu Królewskim w Łazienkach. Łazienki Królewskie od lat były inspiracją dla artystów współczesnych.

Ciekawostką dla uczestników było, iż w  XIX w. po alejkach łazienkowskich ogrodów spacerował Stanisław Wokulski, bohater “Lalki” Bolesława Prusa. Tu także akcję jednego ze swoich dramatów umieścił Stanisław Wyspiański.

Uczniowie klas: I D/ II D uczestniczyli w różnorodnych wykładach tematycznych dot.  Łazienki w literaturze i kulturze, a także w imponującym spotkaniu z przewodnikiem na temat ,,Wpływ Broku na architekturę Królewskiego Pałacu na wyspie”.

Wspólnie zwiedzali Pałac na Wilanowie, Ogrody Barokowe.  Podczas zajęć uczniowie poznali pisarzy i poetów z różnych epok, którzy wykorzystali w swoich dziełach motyw Łazienek Królewskich i przyczynili się do ich uwiecznienia w literaturze.
W programie projektu  nie zabrakło zwiedzania Rezydencji Królewskiej i okolic.

Zorganizowano szereg spotkań tematycznych:  Master Class, Historia  Maski Barokowej, które poprowadzili koordynatorzy i uczniowie Rigas Daugavgrivas Vidusskola.

Podczas Dni Otwartych w LO pojawiła się wystawa multimedialna na temat  realizacji projektu Barokowa Metamorfoza, a także wystawa pt. Maski Barokowe zaprojektowane przez uczestników współpracy partnerskiej. Uczniowie aktywnie dyskutowali podczas spotkań integracyjnym w języku angielskim i zaplanowanych wykładach multimedialnych „Architektura, muzyka, malarstwoDziedzictwo kulturowe Europy”.

Wzrasta poczucie więzi, powstaje realna możliwość poznania różnic obyczajowych i kulturowych wybranych krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, opracowanie nowatorskich metod i narzędzi pracy, służących rozwijaniu kluczowych kompetencji u młodzieży, jak również doskonaleniu umiejętności językowych. Rozszerzenie programu nauczania języka obcego o elementy historyczne i kulturowe.

Koordynator projektu

mgr Walentyna Markowa

Skip to content