Projekt eTwinning Aging Society

http://prezi.com/x677gg8qnd8q/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

PLAN PROJEKTU

Imię i nazwisko autora: Inga Chrościcka-Woźniak

Jolanta Wiszniewska

PUNKTY PLANU PO POLSKUTWÓJ PLAN PO POLSKUPUNKTY PLANU PO ANGIELSKUTWÓJ PLAN JĘZYKU OBCYM PARTNERSTWA
Tytuł*

Używaj liter i cyfr, ale nie ) < >

STARZEJĄCA SIĘ EUROPA.

DLACZEGO EUROPEJCZYCY NIE CHCĄ MIEĆ DZIECI?

Title *

Use letters or numbers but not ) < >

AGING EUROPE. WHY DON’T EUROPEANS WANT TO HAVE CHILDREN?
Krótki opis*

Wpisz opis swojego projektu, bądź zrozumiały/a I używaj słów-kluczy, by pomóc innym znaleźć  Ciebie

Uczniowie będą mieli za zadanie porównać sytuację demograficzna w poszczególnych państwach i prognozy na przyszłość. Przyjrzą się również działaniom rządów poszczególnych państw zmierzających do zwiększenia przyrostu naturalnego i wspierania polityki prorodzinnej.Short description *

Type the description of your project, be clear and use keywords to help people to find you

The aim of the project is to make students aware of democratic perspectives on the European continent in the context of aging society and its social and economic results. Students will have to compare demographic situation in different countries and its perspective in the future. They will look closer at what the governments in these countries do to increase the birthrate and how they support it.
Język(i) komunikacji *

Możesz wybrać więcej niż jeden (z podanych)

angielskiCommunication language(s) *

You can choose more than one

English
Jaki jest wiek uczestników (od-do) potencjalnego partnera projektu?16-19-What is the age range of the pupils of a potential partner for a project? *16-19
-Ilu uczniów będzie w sumie uczestniczyć w tym projekcie?30 z każdego krajuHow many pupils altogether are going to participate in the project? *30 from each country
Obszary tematyczne*

Można wybrać więcej niż jeden  (z podanych)

Języki obce, TIK, WOS/ socjologia,  edukacja europejska, ekonomia, prawoSubject areas *

You can choose more than one

Foreign languages, ICT, Social Studies / sociology, European education, economics, law
Narzędzia, których użyjesz*Padlet, Tagxedo, Googledocs, youtube,  Prezi, Mailview, Canva, Tricider, skype, Pollyeverywhere, Tools to be used *Padlet, Tagxedo, Googledocs, youtube,  Prezi, Mailview, Canva, Tricider, skype, Pollyeverywhere,
Cele*
 • Podniesienie poziomu języka obcego;
 • Praktyczne wykorzystanie TIK,
 • Podjęcie współpracy z partnerem europejskim;
 • Nawiązanie przyjacielskich relacji z nastolatkiem z innego kraju;
 • Nauka współdziałania i planowania przy realizowaniu zadań;
 • Poszerzenie wiedzy o krajach uczestniczących w projekcie;
 • Rozwój zawodowy nauczyciela w zakresie TIK;
 • Wzbogacenie oferty dydaktycznej szkoły.
 • Poszerzenie wiedzy na temat zagadnień demograficznych, ekonomicznych i prawnych realizowanych w ramach wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości.
 • Wykorzystanie zdobytych informacji do efektywniejszego i skuteczniejszego procesu uczenia
Aims *
 • Improving foreign language skills;
 • practicing ICT skills;
 • Initiating cooperation with a European partner;
 • Making friends with a teenager from another country;
 • Learning to cooperate while doing the tasks;
 • Broadening knowledge about the countries which take part in the project;
 • Developing teachers’ ICT skills;
 • Enriching school’s offer of activities for students.
 • Broadening students’ knowledge about demographic, economic and legal issues.
 • Taking advantage of the knowledge they gain while participating in this project in the further process of learning.
Przebieg projektu1 Moduł

Uczniowie przedstawiają się (używając PADLET, forum, skype)

2 Moduł

Uczniowie szukają informacji na temat dzietności w swoim kraju i prezentują te dane w Twinspace

3 Moduł

Czy państwo prowadzi politykę prorodzinną w moim kraju? Jakie są rozwiązania prawne w tym zakresie?

(prezentacja w PREZI)

4 Moduł

Uczniowie robią ankietę wśród rówieśników w swojej szkole na temat chęci posiadania potomstwa i publikują wyniki w Myspace ankieta google

5 Moduł

Wady i zalety bycia jedynakiem.

Wywiady, debata w klasie

6 Moduł

Zagrożenia wynikające ze starzejącego się społeczeństwa i rozwiązania – burza mózgów TRICIDER

7 Moduł

Społeczeństwo końca XXI wieku – plakat CANVA

8 Ewaluacja i podsumowanie

Pożegnanie

Work process *1st Module

Students introduce each other (using PADLET, forum, skype)

2nd Module

Students look for information about birth rates in their countries and present the data in TWINSPACE

3rd Module

Is my country leading family-friendly policies? What solutions are introduced? (presentation in PREZI)

4th Module

Students carry out a questionnaire among their schoolmates about the will to have offsprings and publish the results in TWINSPACE (google questionnaires)

5th Module

Advantages and disadvantages of being an only child. Interviews, debate in the classroom (Pollyeverywhere.com)

6th Module

Threats connected with aging society and solutions to this problem (brain storming – TRICIDER)

7th Module

Society of the end of the XXIst century – a poster in CANVA or drawn by students

8th Module

Project summary and evaluation

Saying goodbye

Oczekiwane rezultatyUczniowie staną się bardziej świadomi zagadnień demograficznych, ekonomicznych i prawnych związanych z tematem projektu, dowiedzą się więcej o innych krajach europejskich,  integracja grupy, podniesienie poziomu języka i TIKExpected results *Students will become more aware of demographic, economic and legal issues connected with the topic of the project, will find out more about other European countries, they will become more integrated within their group. They will improve their foreign language and ICT skills
Czy Twój projekt korzysta z gotowych propozycji projektów?nieIs your project based on an eTwinning Project Kit?no

 

Skip to content