Opis projektu “Nowa Jakość”

LXIII LO jest szkołą w trakcie zmian. We wrześniu 2016 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. Dla szkoły jest to ogromna szansa i wyzwanie. Włączenie się w projekt Erasmus+ dla nauczycieli, a w przyszłości także dla uczniów, znakomicie wpisuje się w wizję szkoły na najbliższe lata.

Jednym z zadań jest podniesienie jakości pracy szkoły poprzez rozwijanie umiejętności językowych, merytorycznych i metodycznych kadry nauczycielskiej. Kursy językowe dla nauczycieli nieuczących języków obcych, kursy TIK, a także poświęcone historii sztuki, mogą się bezpośrednio przełożyć na poziom merytoryczny lekcji. Korzystanie z nowych form i metod pracy, szczególnie z nowymi mediami może uatrakcyjnić zajęcia lekcyjne, co zdecydowanie może się stać zachętą dla uczniów do zgłębiana wiedzy,a także większej aktywności w innych działaniach. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii, eTwinnigowi, a także pogłębianiu wiedzy dotyczącej funkcjonowania mediów społecznościowych nauczyciele, wspólnie z uczniami, będą mogli wpłynąć na poprawę wizerunku szkoły najpierw w środowisku lokalnym, a później warszawskim.  

Po zakończeniu kursów min. tych związanych z działaniami w przestrzeni miejskiej (Edynburg),planujemy zorganizować akcję w dzielnicy, która przyczyni się do zwiększenia popularności szkoły na Ursynowie i w Warszawie. Będzie to gra miejska przygotowana przez uczniów, przeprowadzona dla mieszkańców dzielnicy, która będzie miała na celu zbadanie historii dzielnicy, odtworzenie więzi międzypokoleniowych i zintegrowanie uczniów z miejscem, w którym żyją. Uczestnicy będą odkrywać ważne dla Ursynowa miejsca przy pomocy starych zdjęć umieszczonych wcześniej na stronie projektu w mediach społecznościowych. Uczniowie będa też współprowadzić  tę stronę, która będzie prezentowała historię ulubionych miejsc lokalnych- przy wykorzystaniu wiedzy z zajęć na temat nowych mediów.

Kolejnym zadaniem, przed którym stanęła nasza szkoła, było pojawienie się klasy integracyjnej. To wyzwanie dla wychowawcy, nauczycieli uczących tę klasę, nauczyciela – rewalidatora, jak również osób zarządzających placówką. Tego typu klasa wymaga nie tylko dostosowania form i metod pracy do uczniów z orzeczeniami, ale także stworzenia w szkole atmosfery empatii i wzajemnej tolerancji, aby uczniowie ze SPE czuli się częścią społeczności szkolnej i nie spotykali się z postawami wykluczającymi z grupy. Równie istotne jest też pogłębianie przez nauczycieli swojej wiedzy z zakresu autyzmu, zespołu Aspergera, dysleksji, edukacji włączającej. Nauczyciele uczestniczący w programie Erasmus+ będą dzielili się swoją wiedzą dotyczącą tych właśnie zagadnień z innymi nauczycielami, co wpłynie na dobrą atmosferę w szkole, poprawi integrację w zespole rówieśniczym, a uczniom ze SPE pomoże w odniesieniu sukcesu edukacyjnego na miarę ich możliwości. Oczywiście budowanie dobrej atmosfery w szkole oraz tworzenie zintegrowanej społeczności szkolnej może zminimalizować problemy wychowawcze we wszystkich klasach, nie tylko integracyjnej.

System edukacyjny w krajach europejskich jest różny, ale problemy młodych ludzie są podobne, podobnie jak te, z którymi musi się mierzyć obecnie cała Europa. W naszej szkole od kilku lat pojawiają się obcokrajowcy, a sytuacja polityczna pozwala przypuszczać, że tych uczniów będzie coraz więcej. Praca z nimi nie należy do łatwych, gdyż bariera kulturowa i  językowa nie tylko utrudnia im funkcjonowanie na lekcjach i przyswajanie wiedzy, oraz niekorzystnie wpływa na integrację z grupą rówieśniczą. Co jednak ważne, wielu z tych uczniów posługuje się językiem angielskim, w związku z czym znajomość tego języka przez nauczycieli wszystkich przedmiotów jest nie do przecenienia.

Kursy Erasmus + dają możliwość podpatrzenia, w jaki sposób z takimi między innymi problemami radzą sobie w innych krajach i przejęcia na nasz “polski grunt” ciekawych rozwiązań i pomysłów. Np ważną dla nas kwestią jest oosiągnięcie przez ucznia sukcesu edukacyjnego, co wiąże się także z tym, aby uczeń, pomimo trudnych sytuacji życiowych i niepowodzeń, nie zrezygnował ze szkoły, aby umiał rozwiązywać swoje problemy. Równie ważne jest w związku z tym budowanie dobrych relacji między szkołą/nauczycielami/wychowawcami a rodzicami, którzy są ważnym partnerem w procesie edukacji.

Wybrane przez naszych nauczycieli kursy odpowiadają na najważniejsze potrzeby szkoły. Pozwolą na rozwój nauczycieli, wzbogacą ofertę szkoły, podniosą jej jakość, pomogą w rozwiązywaniu wielu problemów wychowawczych, a przez to wpłyną na poprawę wizerunku liceum.  

Skip to content