Statut

LXIII Liceum Ogólnokształcącego
im. Lajosa Kossutha w Warszawie 
został przyjęty 5.01.2017 roku

Wszystkie podpisy dyrekcji, nauczycieli, rady rodziców i samorządu uczniowskiego znajdują się w wersji papierowej.

SPIS TREŚCI:

  • POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • CELE I ZADANIA LICEUM
  • ORGANY LICEUM I ICH KOMPETENCJE
  • ORGANIZACJA LXIII LO
  • UCZNIOWIE
  • NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY
  • RODZICE (OPIEKUNOWIE PRAWNI)
  • WZO
  • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Pobierz Statut {PDF}