Regulamin rekrutacji LXIII Liceum Ogólnokształcącego
im. Lajosa Kossutha na rok szkolny 2017/2018

Rozporządzenie MEN (14.03.2017) [PDF]

I. PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 6 grudnia 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. 2014, poz.7), zwana dalej Ustawą
 2. Ustawa Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r.
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
 4. Zarządzenie Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dn. 12 kwietnia 2017 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018

 

II. KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

profil symbol szkolny przedmioty rozszerzone obowiązkowe drugi język obcy przedmioty rozszerzone do wyboru przedmioty dodatkowe
humanistyczno –  medialna z rozszerzonym językiem angielskim

(integracyjna)

IA J. angielski J. rosyjski Wiedza o społeczeństwie Edukacja teatralna;

 

 

 

Edukacja filmowa

 

 

Geografia
Informatyka
J. polski J. hiszpański Chemia
Fizyka
klasa ze zwiększonymi godzinami wychowania fizycznego z rozszerzonym językiem angielskim

 

IB J. angielski J. niemiecki Wiedza o społeczeństwie Dietetyka

 

Dodatkowo dwie godziny wychowania fizycznego            ( zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów)

Geografia
Informatyka
Biologia j.

hiszpański

 

Chemia
Fizyka
J. polski
społeczno – ekonomiczno – prawna z rozszerzonym językiem angielskim IC J. angielski J. niemiecki Wiedza o społeczeństwie Edukacja prawna
Geografia
Informatyka
Historia j.

hiszpański

 

Chemia
Fizyka
J. polski
matematyczno -informatyczna z rozszerzonym językiem angielskim ID J. angielski J. niemiecki Wiedza o społeczeństwie Grafika komputerowa

 

Programowanie

Geografia
Informatyka
Matematyka j.

hiszpański

 

Chemia
Fizyka
J. polski

Klasa 1A – klasa integracyjna liczy 15-20 uczniów, w tym 1-5 z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Do tej części klasy integracyjnej wymagane jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Decyzję o wszczęciu postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego wobec kandydata z dysfunkcjami podejmuje Komisja Rekrutacyjna na podstawie zaświadczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, opinii pedagoga LXIII LO (uwzględniającej warunki naszej szkoły) i ewentualnej rozmowy przeprowadzonej z kandydatem.

III. KRYTERIA REKRUTACJI

 1. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym za swoje osiągnięcia otrzymują określoną liczbę punktów – maksymalnie 200.
  1. 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki gimnazjum. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wyniki przedstawione w procentach z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2.
  2. 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału szkoły oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 2. Oceny z przedmiotów uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum brane pod uwagę przy ustalaniu punktacji w poszczególnych oddziałach:
KLASA ROZSZERZONE

ZAJĘCIA

EDUKACYJNE

PUNKTOWANE PRZEDMIOTY

NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA

GIMNAZJUM

 

humanistyczno –  medialna z rozszerzonym językiem angielskim

(integracyjna)

1A

 

J. angielski

J. polski

Trzecie rozszerzenie do wyboru pod koniec klasy I

J. polski

Matematyka

Geografia

Język nowożytny z najwyższą oceną – najwyżej punktowany

klasa ze zwiększonymi godzinami wychowania fizycznego z rozszerzonym językiem angielskim

1B

J. angielski

Biologia

Trzecie rozszerzenie do wyboru pod koniec klasy I

J. polski

Matematyka

Język nowożytny z najwyższą oceną – najwyżej punktowany

Biologia

społeczno – ekonomiczno – prawna z rozszerzonym językiem angielskim

1C

J. angielski

Historia

Trzecie rozszerzenie do wyboru pod koniec klasy I

J. polski

Matematyka

Historia

Język nowożytny z najwyższą oceną – najwyżej punktowany

matematyczno -informatyczna z rozszerzonym językiem angielskim

1D

J. angielski

Matematyka

Trzecie rozszerzenie do wyboru pod koniec klasy I

 

J. polski

Matematyka

Informatyka

Język nowożytny z najwyższą oceną – najwyżej punktowany

 

 

 1. Przeliczanie punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki
  i przedmiotów wybranych dla danej klasy (patrz tabela powyżej) oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum na podstawie §6 Rozporządzenia ilustruje poniższa tabela:
KRYTERIUM PUNKTY
Oceny z czterech przedmiotów punktowanych do danej klasy na świadectwie ukończenia gimnazjum:

1.      celujący                 18 pkt.

2.      bardzo dobry       17 pkt.

3.      dobry                     14 pkt.

4.      dostateczny          8 pkt.

5.      dopuszczający      2 pkt.

max. 72 pkt.
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 pkt.
Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum (w przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno osiągnięcie, liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi max. 18 pkt)

Uwaga!

Szczegółowe zasady przeliczania określa §6 Rozporządzenia z dn. 14 marca 2017r.

max. 18 pkt.
W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 3 pkt.

 

 1. Zasady rekrutacji laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych określa § 6.1.
 2. Zasady przeliczania punktów w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danej jego części bądź zakresu określa § 8. Rozporządzenia.

SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ REKRUTACJI

Zgodnie z Zarządzeniem rekrutację przeprowadza się według następującego harmonogramu:

 

REKRUTACJA ZASADNICZA:
od 8 maja od godz. 10:00

do 19 maja do godz. 15:00,

 

 

składanie wniosków o przyjęcie do liceum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

16 czerwca od godz. 10:00

do 19 czerwca do godz. 16:00

możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

 

od 23 czerwca od godz. 12:00

do 28 czerwca do godz. 16:00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum)

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 

do 8 maja do  5 lipca

 

weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną

 

5 lipca do godz.16:00

 

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

od 6 lipca od godz. 10:00

do 14 lipca do godz. 12:00

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Ponadto Kandydaci składają kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej szkoły)

 

UWAGA! Niezłożenie w wymaganym terminie niezbędnych dokumentów eliminuje kandydata z listy przyjętych.

14 lipca do godz. 16:00

 

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

(odbywa się, jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji zasadniczej szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami)

 

od 10 sierpnia od godz. 10:00

do 14 sierpnia do godz. 16:00

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 10 sierpnia

do 28 sierpnia do godz. 16:00

weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną

 

28 sierpnia do godz. 12:00

 

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

od 29 sierpnia od godz. 8:00

do 30 sierpnia do godz. 16:00

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

Do 31 sierpnia do godz. 16:00

 

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

V. KOMISJA REKRUTACYJNA

Rekrutację do szkoły przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, której zadania określa § 9, 10 Rozporządzenia.

VI. UWAGI KOŃCOWE

 1. Tryb odwoławczy opisany został w artykule 20zc Ustawy.
 2. W myśl Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015.2135 – tekst jednolity), kandydat i jego prawni opiekunowie muszą wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych przez LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha w Warszawie.
 3. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu uczęszczania do LXIII LO.
 4. Dane kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w LXIII LO przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.