Program wychowawczy szkoły

SZKOLNY PROGRAM

WYCHOWAWCZY

LXIII Liceum Ogólnokształcącego

im. Lajosa Kossutha w Warszawie

 

  1. Założenia ogólne

Uznając, że wychowanie, obok nauczania i kształcenia, jest integralnym elementem edukacji szkolnej, kierując się zasadami zawartymi w ustawie o systemie oświaty, respektując uniwersalne zasady etyki, przyjmując za cel rozwijanie u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego oraz otwarcia na wartości kultur Europy i świata, LXIII Liceum Ogólnokształcące zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju osobowego oraz przygotowanie do wypełniania obowiązków społecznych, oparte na zasadach wolności, demokracji, tolerancji, solidarności i sprawiedliwości.

Działania wychowawcze szkoły obejmują wszystkich uczniów i nastawione są na otwarcie ich na prawdę, dobro i piękno oraz na zachęcenie do poszukiwania wzniosłych wartości i pozytywnych wzorców.

Pobierz Szkolny program wychowawczy [PDF]